Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου συστάθηκαν σε σώμα στις 9 Δεκεμβρίου του 2016, με την υπ' αριθμ. 15/09-12-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

  1. Παπασταματίου Σταμάτης - Πρόεδρος,
  2. Παραλίκας Κωνσταντίνος - Αντιπρόεδρος,
  3. Ζαφειρόπουλος Γεώργιος - Γενικός Γραμματέας,
  4. Τσαγκαλίδης Θεόδωρος - Ταμίας,
  5. Γερόπουλος Γρηγόριος - Έφορος,
  6. Στογιάννου Παναγιώτα - Μέλος, και
  7. Τσακυρίδης Ελευθέριος - Μέλος.