Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου συστάθηκαν σε σώμα στις 21 Δεκεμβρίου του 2018, με την υπ' αριθμ. 17/21-12-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

  1. Τσακυρίδης Ελευθέριος - Πρόεδρος,
  2. Φιλουργιώτη Μελπομένη - Αντιπρόεδρος,
  3. Ζαφειρόπουλος Γεώργιος - Γενικός Γραμματέας,
  4. Τσαγκαλίδης Θεόδωρος - Ταμίας,
  5. Παραλίκας Κωνσταντίνος - Έφορος,
  6. Παπασταματίου Σταμάτης - Μέλος, και
  7. Γερόπουλος Γρηγόριος - Μέλος.